آزمایش برش مستقیم برجا برای سنگ (In- situ Direct Shear Test for Rock)

ASTM D4554

شماره استاندارد آزمایش

تعیین زاویه اصطکاک سطوح گسیختگی سنگ ها

هدف آزمایش

تحلیل تعادل حدی شیروانی های سنگی یا تحلیل پایداری پی سدها، تونل ها، مخازن و مغارها

کاربرد آزمایش

 

آزمایش برش مستقیم در سال 1974 توسط انجمن بین المللی مکانیک سنگ به عنوان یکی از روشهای تعیین مقاومت برشی برجای سنگ ارائه گردید. از نتایج این آزمایش میتوان در تحلیل تعادل حدی شیروانی های سنگی یا تحلیل پایداری پی سدها، تونل ها، مخازن و مغاره ها استفاده کرد. با این آزمایش، مقاومت برشی مستقیم نهایی و ماندگار سنگ به صورت تابعی از تنش عمودی اعمال شده بر صفحه برش تعیین میگردد. صفحه برش معمولاً سطح یک ناپیوستگی مثل درز و ترک ،  لایه بندی، تورق، گسل و یا فصل مشترک سنگ یا بتن یا خاک می باشد.

تجهیزات مورد نیاز آزمایش برش مستقیم:

تجهیزات مربوط به بریدن و قابل گیری بلوک سنگی

سیستم اعمال بار عمودی شمال جک های تخت، جکهای هیدرولیکی یا سیستم وزنه ای (بار مرده) با ظرفیت کافی

سیستم اعمال نیروی برشی شامل جک های تخت یا جک های هیدرولیکی با قابلیت حداکثر جابجایی 150 میلیمتر

وسایل اندازه گیری نیرو شامل دو سیستم اندازه گیری با دقت بیش از 2± درصد نیروهای حداکثر آزمایش

وسایل اندازه گیری تغییر شکل شامل گیج های با دقت بیش از 0.05 میلیمتر و قابلیت اندازه گیری بیشتر از 100 میلیمتر