آزمایش دیلاتومتر انعطاف­ پذیر (Flexible Dilatometer Test)

SM for Deformability Determination Using a Flexible Dilatometer – 1987 [EUR 4]

شماره استاندارد آزمایش

بررسی خواص تغییرشکل پذیری سنگ و تعیین جهت تنش های اصلی

هدف آزمایش

انواع خاک و سنگ

موارد کاربرد

 

هدف این آزمایش، اندازه گیری تغییرشکل درجای سنگ (آزمایش دیلاتومتر سنگ، RDT) و خاک (آزمایش دیلاتومتر خاک، SDT) از طریق اندازه گیری انبساط شعاعی گمانه تحت فشار یکنواخت اعمال شده به وسیله پروب استوانه ای دیلاتومتر است.
این آزمایش شامل وارد کردن پروب استوانه ای با غشای انعطاف پذیر خارجی به درون گمانه، و اندازه گیری تغییرشکل شعاعی گمانه در حین انبساط پروب تحت فشار شعاعی مشخص، در بازه های زمانی مشخص در یک روند پیوسته، می باشد. این روش RDT برای سنگ های سخت و نرم قابل استفاده است، در حالی که SDT برای خاک های نرم و سخت توصیه شده است.
نتایج آزمایشات دیلاتومتر استوانه ای برای تعیین خصوصیات تغییرشکل و خزش درجا در سنگ بکر استفاده می شود.
در سنگ های رسی یا شکننده و یا ساختگاه های دارای ترک و درزه که در آن به دست آوردن نمونه از گمانه سخت یا ناکافی می باشد، دیلاتومتر استوانه ای برای به دست آوردن اندیس های گمانه و مقایسه های تغییرشکل پذیری نسبی لایه های مختلف سنگ به کار می رود.