اولین بار در دهه 1950در اروپا استفاده شد و از آن به بعد تاکنون در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. میکروپایل ها در واقع شمع‌هایی با قطر کمتر از 300 میلی‌متر می باشند که در مورد زیر کاربرد دارند و می‌توانند در هرگونه بستري كه نياز به شمع داشته باشد به‌صورت عمودی یا با هر شیبی به كار می‌روند.
تحمل بار سازه‌ای در سایت‌هایی که در دسترسی به آن محدودیت دارد. اين نوع از شمع‌ ها در متون علمي تحت عناويني از قبيل needlepile, root pile, pinpile, mieropile, minipile  مطرح شده‌اند.
میکروپایل‌ها به‌طور کلی در سه زمينه مورد استفاده قرار می‌گیرند:
I.ریزشمع باربر      
oجهت صنايع سبک
oتقويت پی

oگودبرداری و سیستم های نگهبان با دسترسی محدود
oبه‌عنوان يک روش کاهش نشست
II.مسلح سازی خاک
oشمع ریشه‌ای
oپايداری شیروانی‌ها
oايجاد ديوار حائل
oخاک‌های متورم شونده
III.ریز شمع‌های کششی
oمقاومت در برابر نيروی بويانت
oپی‌های گسترده و برج‌های مخابراتی


 
مزایای میکروپایل‌

oسهولت اجرا در هر مکان
oاقتصادی بودن نسبت به سایر روش‌ها
oعدم نیاز به تخریب
oسهولت آموزش نیروی کار ماهر
oافزایش ظرفیت باربری پی
oجلوگیری از نشست
oدست نخوردگی فضای ساختمان

دسته‌بندی  میکروپایل بر اساس روش اجرا
روش انجام تزریق حساس‌ترین مرحله اجرای میکروپایل می‌باشد. بر همین اساس بسته به روش اجرا، میکروپایل‌ها به 4 دسته تقسیم می‌شوند که در شکل و جدول زیر نشان داده شده است:
 

مراحل اجرای میکروپایل
 

دسته‌بندی  میکروپایل بر اساس روش اجرا