ایجاد شیب به لحاظ هندسی پایدار
این روش به لحاظ اقتصادی بسیار به‌صرفه می‌باشد اما برای استفاده از آن می بایست ملاحظاتی از جمله وجود فضای کافی مورد توجه قرار گیرد.