دستگاه درزه‌نگاری درون گمانه‌ای به منظور تعیین میزان چرخش نمونه‌ی اخذ شده از درون گمانه و تعیین جهت درزه‌های سنگ درون گمانه به کار می‌رود. این مهندسین مشاور امکان انجام آزمایش درزه‌نگاری درون گمانه‌ای به دو روش زیر را دارا می‌باشد:

1- درزه‌نگاری درون گمانه‌ای دیجیتال: ابزاری دیجیتال می‌باشد که جهت‌گیری درزه‌ی مغزه‌ی دریافتی را با دقت بالایی در حین عملیات حفاری مشخص می‌کند. سطح بالای دقت کار در این روش، به درکی بهتر از ساختار زمین شناسی و در نهایت بهبود مدیریت برنامه حفاری و ژئوتکنیکی منجر می‌گردد. این روش به دلیل دقت بالا و قابل اعتماد و کاربری آسان مورد توجه بسیاری از مهندسان ژئوتکنیک و زمین شناسی قرار گرفته است. نمایی از این دستگاه در شکل زیر نشان داده شده است.

درزه نگاری درون گمانه‌ای دیجیتالی

 

2- درزه نگاری درون گمانه‌ای مکانیکی با قابلیت اندازه‌گیری آزیموت: این دستگاه بعد از مغزه‌گیری به داخل گمانه فرستاده می‌شود و قرینه‌ی شکل مقطع سنگِ کف گمانه را مشخص می‌نماید. همچنین با علامت‌گذاری روی رادهای حفاری در حین انتقال آن‌ها به داخل گمانه، مقدار آزیموت نیز اندازه‌گیری می‌گردد. 

 درزه‌نگاری درون گمانه‌ای مکانیکی