با توجه به اینکه علم زمین شناسی در فاز شناسایی پروزه های عمرانی و معدنی کاربرد گسترده دارد. به خاطر درک متقابل زمین شناسی و عمران یک علم بین رشته ای با عنوان زمین شناسی مهندسی ایجاد شد که افراد این شاخه که اطلاعات مکفی در مباحث زمین شناسی و عمرانی داشته و می توانند اطلاعات زمین شناسی را با نگاه مهندسی و مفاهیم فنی قابل فهم در اختیار مهندسین عمران قرار دهند.